Školní výukové programy
MŠ ŠVP:
„Barevné korálky“

ZŠ ŠVP:
„Škola pro život“

SŠ ŠVP:
„Praktická škola jednoletá“

SŠ ŠVP:
„Praktická škola dvouletá“

Základem školního vzdělávacího programu naší mateřské školky je respekt
k přirozeným individuálním potřebám každého dítěte, rozvoj komunikace, samostatnosti a vzájemné spolupráce. Nevycházíme
z žádného konkrétního pedagogického směru, ale preferujeme efektivní přístup. Děti získávají nové poznatky, schopnosti a dovednosti formou hry a prožitkového učení.

Škola se zaměřuje především na inkluzivní vzdělávání
a snaží se vytvářet vhodné podmínky, které usnadňují vzdělávání žákům s různým stupněm postižení, a to pro žáky s mentálním a tělesným postižením či diagnózou autismu. Naše škola chce žáky učit takové znalosti
a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a to prostřednictvím nových
i ověřených efektivních výukových metod.

Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu praktické školy jednoleté jsou dány nejen charakterem a typem žáků,
ale i zaměřením školy.
Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovaným postižením
a autismem, pro které je důležitý nejen individuální přístup a respektování jejich vlastního tempa, ale především klima školy.

V praktické škole dvouleté svým pojetím navazujeme na RVP základní školy speciální
a snažíme se o rozvoj zejména v oblasti klíčových kompetencí, které žáci získali při předešlém vzdělávání.
V tomto oboru vzděláváme žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.