ŠVP SKOLY SD
MŠ ŠVP
BAREVNÉ KORÁLKY

ZŠ ŠVP
ŠKOLA PRO ŽIVOT

SŠ ŠVP
PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

SŠ ŠVP
PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

Základem školního vzdělávacího programu naší mateřské školky je respekt
k přirozeným individuálním potřebám každého dítěte, rozvoj komunikace, samostatnosti a vzájemné spolupráce. Nevycházíme
z žádného konkrétního pedagogického směru, ale preferujeme efektivní přístup. Děti získávají nové poznatky, schopnosti a dovednosti formou hry a prožitkového učení.

Škola se zaměřuje především na inkluzivní vzdělávání
a snaží se vytvářet vhodné podmínky, které usnadňují vzdělávání žákům s různým stupněm postižení, a to pro žáky s mentálním a tělesným postižením či diagnózou autismu. Naše škola chce žáky učit takové znalosti
a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a to prostřednictvím nových
i ověřených efektivních výukových metod.

Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu praktické školy jednoleté jsou dány nejen charakterem a typem žáků,
ale i zaměřením školy.
Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovaným postižením
a autismem, pro které je důležitý nejen individuální přístup a respektování jejich vlastního tempa, ale především klima školy.

V praktické škole dvouleté svým pojetím navazujeme na RVP základní školy speciální
a snažíme se o rozvoj zejména v oblasti klíčových kompetencí, které žáci získali při předešlém vzdělávání.
V tomto oboru vzděláváme žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.