Mateřská škola
Základní škola
Střední škola

Vzdělávání v mateřské škole je realizováno prostřednictvím školního výukového programu „Barevné korálky“. Zaměřujeme se na individuální péči, rozvoj motoriky, logopedii
a grafomotoriku. Cílem našich pedagogů je spokojené dítě, které
je vedeno k rozvíjení jeho schopností
a dovedností. K dětem přistupujeme s ohledem na jejich postižení. Obsah TVP vhodně doplňuje hipoterapie, logopedie či canisterapie.
Děti mají prostor k rozvíjení své fantazie
a tvořivosti. Rodiče se podílejí na tvorbě individuálních plánů svých dětí a mají možnost se aktivně účastnit programů a dění ve škole.

Vzdělávání v základní škole je realizováno prostřednictvím školního vzdělávacího programu
„Škola pro život“. Zaměřujeme se na individuální péči, rozvoj motoriky, logopedii a grafomotoriku.
Cílem je spokojený žák, kterého vedeme k rozvíjení jeho schopností. S dětmi pracujeme individuálně.
K žákům přistupujeme s ohledem na jejich postižení. Intenzivně spolupracujeme s rodiči prostřednictvím každodenního setkávání. Rodiče se podílejí na tvorbě individuálních plánů svých dětí, konzultují s pedagogy výchovné postupy a ti respektují jejich názory.
Rodiče mají možnost podílet se i na dění ve škole
a účastnit se různých programů a akcí pořádaných školou.

Vzdělávání na střední škole je realizováno prostřednictvím oboru Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá. Podmínkou k přijetí na SŠ je ukončení povinné školní docházky.
Žáky přijímáme pouze na základě doporučení SPC.
V praktické škole jednoleté
i dvouleté poskytujeme žákům především profesní přípravu do dalšího života. Vzdělávání je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá z praktické
a teoretické části, po jejímž absolvování žák získává střední vzdělání.

Školní vzdělávací programy
MŠ ŠVP
BAREVNÉ KORÁLKY

ZŠ ŠVP
ŠKOLA PRO ŽIVOT

SŠ ŠVP
PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

SŠ ŠVP
PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

Základem školního vzdělávacího programu naší mateřské školky je respekt
k přirozeným individuálním potřebám každého dítěte, rozvoj komunikace, samostatnosti a vzájemné spolupráce. Nevycházíme
z žádného konkrétního pedagogického směru, ale preferujeme efektivní přístup. Děti získávají nové poznatky, schopnosti a dovednosti formou hry a prožitkového učení.

Škola se zaměřuje především na inkluzivní vzdělávání
a snaží se vytvářet vhodné podmínky, které usnadňují vzdělávání žákům s různým stupněm postižení, a to pro žáky s mentálním a tělesným postižením či diagnózou autismu. Naše škola chce žáky učit takové znalosti
a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě, a to prostřednictvím nových
i ověřených efektivních výukových metod.

Charakteristika a obsah školního vzdělávacího programu praktické školy jednoleté jsou dány nejen charakterem a typem žáků,
ale i zaměřením školy.
Jde o žáky s těžkým stupněm mentálního postižení, kombinovaným postižením
a autismem, pro které je důležitý nejen individuální přístup a respektování jejich vlastního tempa, ale především klima školy.

V praktické škole dvouleté svým pojetím navazujeme na RVP základní školy speciální
a snažíme se o rozvoj zejména v oblasti klíčových kompetencí, které žáci získali při předešlém vzdělávání.
V tomto oboru vzděláváme žáky se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně žáky s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.