Informace o zpracování osobních údajů

Informace  o zpracování osobních údajů

V souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako “GDPR”) si Vás dovolujeme informovat, že zpracováváme osobní údaje v souladu s tímto nařízením.

Správce osobních údajů a kontakt:

Správcem osobních údajů, tedy osobou, která rozhoduje o účelu a zpracování osobních údajů, je Mateřská, základní a střední škola Slezské diakonie, se sídlem Frýdecká 691/34,  73701 Český Těšín (dále jen „správce“), IČO 70 240 655, Správce můžete kontaktovat poštou na adrese odloučeného pracoviště Dukelská 2096/5a, 737 01 Český Těšín, osobně prostřednictvím telefonu na čísle 558 764 360, datovou schránkou na ID e5eY958, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese cps.diakonie@tiscali.cz

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Správce jmenoval v souladu se svými povinnostmi podle GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů.                                                                                        Naším pověřencem je pan PhDr. Mgr. ing. Lukáš Smutný, MBA, MSc..Kontaktovat jej můžete poštou na adrese U Kadlubku 5159/6, 722 00 Ostrava – Třebovice , nebo telefonicky na čísle +420 777 346 766 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese poverenec@lukassmutny.cz 

Zpracovaná osobní data a účel zpracování: 

Osobní údaje evidujeme a zpracováváme za účelem vykazování a sběru dat vyplývající ze zákona č.561/2004 Sb. (zákoníku práce). Dále osobní údaje evidujeme na základě souhlasu. 

Zpracovávané osobní údaje:

Děti/ žáci – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, občanství, bydliště, mateřský jazyk, zdravotní pojišťovna, zdravotní stav, ZTP, informace o  odkladu povinné školní docházky, předškolní vzdělání, místo narození, foto a audiovizuální záznamy. Osobní údaje dětí/žáků jsou získávány z přihlášek, dotazníků, doporučení ŠPZ, lékařských zpráv, případně ústně od zákonných zástupců/opatrovníků. Foto a audiovizuální záznamy jsou pořizovány pracovníky školy. 

Zákonní zástupci/ opatrovníci: 

Jméno, příjmení, bydliště, telefonický a e-mailový kontakt. Osobní údaje zákonných zástupců/opatrovníků jsou získávány z přihlášek a dotazníků.

Zaměstnanci: 

Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, adresa, občanství, rodinný stav, zdravotní stav, bezúhonnost, telefonní a e-mailový kontakt, jména rodinných příslušníků, číslo bankovního účtu, zdravotní pojišťovna. Vybrané osobní údaje jsou získávány z životopisu a další z osobního dotazníku. Případné foto a audiovizuální záznamy jsou pořizovány nejdříve po nástupu do zaměstnání. 

Právní základ zpracování osobních údajů: 

Osobní údaje zpracováváme na základě zákona č. 561/2004Sb. (školského zákona) v platném znění a zákona č. 262/2006Sb. (zákoník práce), a to výhradně   v anonymizované podobě. 

Předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii:

Správce nepředává osobní údaje osobám mimo Evropskou unii.

Doba zpracovávání a uchovávání osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány pouze po dobu stanovenou zákonem a upravenou Spisovým řádem Mateřské školy, základní školy a střední školy Slezské diakonie s č. j. 0041/20018.

Práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

Kdykoliv je možno požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. Pokud nejsou osobní údaje uvedeny správně, je možno požadovat jejich opravu. Pokud uznáte, že by Vaše osobní údaje zpracovávány být neměly, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. Toto se však týká pouze osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat. Osobní údaje zpracovávané ze zákona je možno vymazat až po uplynutí zákonné lhůty. Pokud nebudete s řešením Vaší žádosti spokojeni, je možno se obrátit s podnětem či stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.