erasmus +

 

Erasmus +

 

Název projektu: Podej mi ruku

  číslo projektu: 2020-1SK01-KA229-078336_1

Projekt školské výměnné partnerství

 

Termín realizace projektu:

09/2020 – 08/2022

Koordinátorka projektu: Irena Čechová  ,  i.cechova@skolasd.eu 

Partnerská škola : 

Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov Slovensko

Erasmus+ je programem EU pro oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu na období 2014–20201. Opatření voblasti vzdělávání, odborné příprava, mládeže a sportu mohou významným způsobem pomoci reagovat na socioekonomické změny, tedy klíčové výzvy, kterým bude Evropa čelit na konci tohoto desetiletí. Přispějí také k implementaci evropské
politické strategie v oblasti růstu, zaměstnanosti, sociální rovnosti a sociální inkluze.

Cílem projektu je uskutečnit pracovní setkání pedagogů v jednotlivých partnerských školách, jejich vzájemná výměna zkušeností při vzdělávání žáků s mentálním postižením, podpora učitelů při tvorbě a realizaci inovativních postupů učení a nových metod vyučování a vytvořit příležitosti na profesní rozvoj pedagogů v souladu s potřebami školy.

Dalšími cíli projektu je zpracovat výsledky projektu formou vhodného učebního materiálu, informovat o výsledcích projektu všech učitelů školy i učitelů jiných speciálních škol zorganizováním metodického dne a také pokračovat ve spolupráci s partnery v jiných aktivitách i po skončení projektu.

Zúčastněné partnerské školy řeší při vzdělávání žáků podobné problémy – žáci vyžadují individuální přístup a přizpůsobení metod vzdělávání druhu a stupni mentálního postižení, což vyžaduje neustálou přípravu vhodných materiálů a pomůcek. Spolupracovat na zvyšování kvality vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním na mezinárodní úrovni je důležité pro získávání nových poznatků a zkušeností pedagogů a pro jejich profesní rozvoj. Všichni zúčastnění pedagogičtí pracovníci získají zkušenosti ve vzdělávání žáků s mentálním postižením v jiné zemi a výměna praktických zkušeností bude sloužit na podporu partnerů v jejich každodenní práci v škole.